Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na adrese: http://www.fokus.sk/ReklamacnyProtokol.pdf

 

Náhľad reklamačného protokolu:

                               Reklamačný protokol č.:....................../vyplní predávajúci/

Predávajúci: FOKUS Bardejov, s.r.o., Hurbanova 20, 085 01 Bardejov, IČO 36 499 439

Email:  fokus@fokus.sk

 

a)Kupujúci:..............................................................................................................................................................................

b)Reklamovaný produkt:........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

c)Doklad o kúpe č.:..............................   d)Dátum zakúpenia produktu:............................................................................

e)Dátum uplatnenia reklamácie:..............................................................................................................................................

f)Reklamované vady ..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Poučenie pre spotrebiteľa :Uvedené v Reklamačnom poriadku bod 27.

g)Spotrebiteľ sa rozhodol a uplatňuje si právo na: □ riadne ,včas a bezplatne odstránenie vady , □ výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu za bezvadný,  □ zrušenie kúpnej zmluvy, □ primeraná zľava z ceny produktu. /spotrebiteľ označí jednu z uvedených možnosti/

h)Určenie spôsobu vybavenia reklamácie predávajúcim: □ ihneď □ do 3 pracovných dní/jedná sa o zložitý prípad/,□ najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie/vyžaduje sa zložité technické zhodnotenie výrobku/

i)Vybavenie reklamácie: □  ihneď, □ reklamácia bude vybavená dňa:...............................

Kupujúci:...............................................                                  Predávajúci:.............................................

/podpisy len v prípade uplatnenia reklamácie poštou/

j)Spôsob vybavenia reklamácie:

k)*Reklamácia uznaná:  □  bezplatne odstránenie vady –oprava, □  výmena produktu, □ výmena súčasti produktu, □ výmena vadného produktu  za bezvadný ,□ zrušenie kúpnej zmluvy, primeraná zľava z ceny produktu..........% v hodnote...........eur, □ písomná výzva na prevzatie plnenia dňa....................                                                           

l)*Reklamácia zamietnutá, dôvody :..............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Dátum vybavenia reklamácie:....................................................

Predávajúci:.............................................                                        Kupujúci:...............................................

/podpisy len v prípade vybavovania reklamácie poštou/                                                       

Identifikácia osoby na odborné posúdenie výrobku:

/reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, zamietnutá/

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

         Spotrebiteľ vyplní protokol v bodoch  a), b), c), d), e), f), g)  a elektronickou poštou pošle , alebo iným spôsobom doručí spolu s reklamovaným produktom predávajúcemu.